Polis

Wok painim bilong trabel man

Polis ripot i tok olsem long Fonde Janueri 2, namel long 11 klok na 12 klok belo taim, ol stilman wantaim gan na naif i bin brukim bikpela stua long Gerehu Mart we ol i bin sutim wanpela wokman bilong stua long nek bilong em. Dispela man em ol i tok, i bilong kantri Bangladesh.

Polis ripot i tok olsem ol i bin karim dispela man i go hariap long wanpela praivet haus sik tasol em i bin dai.

Ol gat husat i bin sanap long lukautim stua i bin pait wantaim ol stilman bihain long dispela birua i kamap, na ol i bin holim pasim tupela bilong ol.