Wok painim bilong trabel man

Polis nau i wok long mekim wok painimaut long wanem as wanpela trabel man insait long pasin stil na kilim man i kamap long Gerehu Mart i bin ranawe long polis.

Polis ripot i tok olsem long Fonde Janueri 2, namel long 11 klok na 12 klok belo taim, ol stilman wantaim gan na naif i bin brukim bikpela stua long Gerehu Mart we ol i bin sutim wanpela wokman bilong stua long nek bilong em. Dispela man em ol i tok, i bilong kantri Bangladesh.

Polis ripot i tok olsem ol i bin karim dispela man i go hariap long wanpela praivet haus sik tasol em i bin dai.

Ol gat husat i bin sanap long lukautim stua i bin pait wantaim ol stilman bihain long dispela birua i kamap, na ol i bin holim pasim tupela bilong ol.  

Ol i bin paitim nogut tru wanpela bilong ol dispela stilman na brukim het bilong em we em i lusim planti blut.

Wanpela bilong dispela tupela stilman we ol i putim long han bilong ol polis bilong Gerehu Polis Stesin i no stap moa.

I nogat gutpela toksave long wanem as dispela trabel man i no stap moa tasol i gat tok win olsem ol polis yet i larim dispela man i go. NCD Metropolitan Suprintenden, Perou N’Dranou, i tok ol i wok long traim painimaut yet long dispela tok win na em bai givim ripot taim ol i redi.  

NCD Sentral Komanda, Anthony Wagambie Jnr, i givim tok oda long Met Supt na Zon 2 Komanda long mekim dispela wok painimaut hariap long wanem rot dispela trabel man i ranawe taim emi stap pinis long han bilong ol polis.

Wagambie Jnr i tok, ol polis i bin go long ples we trabel i bin kamap hariap tasol hevi i bin kamap pinis.

Long dispela taim, ol forensik polis yunit nau i wok bung wantaim ol lain bilong arm roberi na homicide yunit long kamapim gutpela ripot bilong dispela stil pasin. Ol bai tokaut tu long nem bilong ol lain husat i dai long dispela trabel na ol trabel man nau i stap long han bilong polis na ol narapela we ol bai painim yet.

Author: 
Carmella Gware