Kain kain sik long Manam

I gat sampela kain sik nau i wok long kisim ol pipel i stap long Manam Ailan, bihain long ol hevi bilong maunten paia i bagarapim olgeta kaikai samting.

Ol pipel long ples i ting olsem dispela hevi em i kamap bikos i no gat inap kaikai long ailan.  

Wanpela lida bilong ples Kuluguma, Edward Sagem, i tok ol pipel i wok long kisim sampela kain sik olsem ai raun nating, pilim skin guria na pen long bodi. Tasol ol helt wokman na meri long Bieng Helt Senta i no save painim sik malaria na tu, blut bilong ol pipel i orait tasol i no save sot long blut.

Sagem i tok ol pipel i ting olsem dispela ol sik i kamap bikos ol i no save kaikai gutpela kaikai longpela taim nau.   

Em i tok Bieng Helt Senta i save kisim marasin saplai gut. Taim marasin i pinis, OIC bilong helt senta i save go na kisim nupela saplai gen.

Long dispela taim kaikai i sot tru long ol gaten, ol prut diwai i karim tasol ol prut i save sting na pundaun long graun bipo long ol i redi bilong kaikai. Long dispela as i luk olsem dispela hangre taim bai go het yet.

Dispela hevi i bin stat long Julai 2019 yet.

Sagem i tok ol kaikai bilong graun olsem taro, taro kongkong na kaukau i no moa save karim kaikai na tu i no gat lip na pikinini long planim gen bihain. Ol banana i wok long karim ol kaikai we i no save go bikpela inap long kaikai.  

Long dispela taim ol pipel i wok long kaikai tapiok tasol ol i mas digim graun i go daun olsem wanpela mita long rausim ol karanas na bihain ol i ken kisim kaikai bilong en.

Tags: 
Author: 
Frieda Kana