Nogat mani bilong HIV senta

Ol pipel husat i gat sik HIV/AIDs na ol pablik long Is Sepik bai ino inap long abrusim mak bilong kisim marasin bilong HIV/AIDS binatang, ART (antiretroviral therapy).

Dispela bai inap kamapim dai long wanem i no gat inap mani long bringim skul bilong home caregivers o trening bilong ol famili bilong ol lain husat i gat hevi long sik HIV/AIDS.

Joe Yalopa bilong Goroka nau i stap na wok long Is Sepik, em wanpela HIV kaunsela wantaim Katolik Daiosis long Wewak aninit long VCCT senta bilong ol.

Insait long 12-pela yia wok bilong em, Yalopa i bin lukim planti gutpela taim we ol toksave bilong HIV/AIDS i go aut gut na nau em i lukim ol taim nogut we i no gat gutpela awenes o toksave program i go aut.

“Sepik Centre of Hope i bin kamap olsem wanpela wok aninit long sios patnasip taim sios i luksave long hevi bilong HIV. Na Katholik sios em i wanpela bikpela sios husat i save mekim wok bilong HIV tru, na tu em i wanpela bilong ol bikpela ogenaisesen long Is Sepik we i save wok gut wantaim gavman long stretim hevi bilong HIV/AIDS long provins,” Yalopa i tok.

Long stat yet, planti gutpela bekim i bin kam long ol komyuniti bikos i gat sapot bilong ol dona ogenaisesen we i bin helpim SCH long mekim wok bilong advokasi na tu long givim trening long ol family bilong ol lain husat i kisim sik AIDs o i gat binatang bilong HIV.

“Long taim dispela ogenaisesen i bin kirap, mipela i bin karim ol dispela program na trening i go. Dispela em wanpela ogenaisesen we i mekim ol trening gut tru long skulim ol komyuniti na wokmeri na wokman bilong ol haus sik. 

“Mipela i mas trenim ol lain i wok long haus sik olsem ol nes bikos HIV i bin kamap nupela samting na planti wokman na wokmeri long helt tu i no bin klia tumas long wei bilong tritmen na lukautim ol lain i gat sik HIV/AIDS,” Yalopa i tok.

Yalopa i gat bikpela wari olsem taim i no gat helt raun na advokasi ol lain i kisim sik AIDS na stap bai i no inap long pinisim gut ol ART marasin bilong ol. Dispela bai mekim ol bodi bilong ol i no inap kamap orait wantaim namba wan lain marasin ol bai kisim.

Na tu taim i no gat gutpela toksave, pasin bilong lukdaun na daunim ol lain husat i gat dispela sik o bai go bikpela na bai stopim ol manmeri long go na kisim sekap long blut bilong ol long save sapos ol i gat dispela binatang bilong HIV o nogat.

“Mipela save kisim namel long 50 i go 100 manmeri i kam long VCCT senta long wan wan de long taim mipela statim dispela VCCT. Tasol nau bihain long 12-pela yia mipela stat long lukim olsem namba bilong ol lain i kam long kisim kaunseling o tes na tritmen i go daun olgeta.

“Planti samting i save pasim rot bilong ol pipel long kam. Wanpela bilong ol em bikos mipela i no moa kisim sapot long mani olsem mipla bin kisim long namba wan taim,” Yalopa i tok.

Sapot bilong Nesenel AIDS Kaunsil Seketeriet i wok long go daun isi isi olsem na Yalopa i singaut long ol provinsal gavman long luksave na sapotim ol long mekim wok moa.

(HIV kaunsela Joe Yalopa)

Tags: 
Author: 
Frieda Kana