Everyday People PNG : Susan Magoi

Nem blong mi Susan Magoi. Mi blong Yalibu na mi marit long Pangia.

Mi na man blong mi save lotu long Shekinah Move of God. Mitupla gat foapela pikinini, tripla boi na wanpla gel. Tasol man blong mi em laik kisim narapla meri. Olsem na God ino laikim displa kain pasin na em rausim pikinini gel blong mi. Ya God kisim em na em dai na go pinis. Mitupla stap long lotu na mi pret long God long disla kain pasin em mekim. Olsem na mi lusim em long Pangia wantaim narapla meri na mi kam long Mosbi na stap wantaim wanpla susa blong mi. 

Nau mi stap wantaim wanpla boi blong mi aninit long haus blong susa blong mi long Morata 2. Pikinini blong mi em skul long Kila Kila na skul long Gret 11 tasol em ino kisim setifiket. Mi no gat moni long baim skul fi. Nau em laik go long Australia long pikim apple. Olsem na mi givim em K20 long baim pepa blong haus sik na em go. Wanpla pikinini boi blong mi em wok na em stap long Lae tasol nau em go pinis long Hagen wantaim meri na pikinini blong em. Narapla em stap long Pangia. Nogat skul fi na em ino go long skul. Em lotu na stap.  

Mi stap long Mosbi em mi save wokim bilum tasol na salim, mi no save mekim narapela kain maket moa. Ol bilum olsem liklik bai mi salim long K30 samting. Tasol ol bikpela na longpela han em mipla save salkim long K60 igo long K100 na tu sapos em igat gras kapul o we mipla tanim rop.  Ol bilum olsem Kundu na daimon em longpla taim moa long wokim. Olsem na mipla salim long K100. Olsem na nau Covid mekim na drai taim kamap. No gat planti kastoma na mipla no kisim wanpla moni.  Taim mi stap long haus mi save wokim bilum tu. Liklik bilum em bai mi wokim long tupela de o wanpla wik tasol bikpla bilum em save kisim olsem tupela o foapela wik long wokim. 

Laip blong mi long Mosbi ino gutpela. Mi wantaim boi blong mi save slip aninit long haus blong narapla susa blong mi. Nau susa blong mi go long ples tasol man blong em na pikinini man blong em wantaim meri blong ol I stap. Tasol ol yet save stap na kaikai. Em orait mi no wari long displa tasol ol kam na rausim lait long hap mitupla boi blong mi stap long en em mekim mi wari na mi save krai olgeta de. Pikinini blong mi save krai na tok mama mi laik stadi na nogat lait. Mi save tokim em yu no ken wari, yu pre na krai long God. God save fidim ol pisin ya, man ya, yu krai na pre tasol. Laip blong yu em winim wanpla pisin.

Mi save krai long God tasol, nogat man save lukautim mi. Mi nogat brata bikos tupla brata blong mi em dai pinis na mi wanpla tasol I stap. Olsem na mi save wari, nogat moni, nogat kaikai mitla stap.  

Taim ren save kam long aninit long haus mitupla slip, pikinini blong mi save putim baket long pulapim wara na kapsaitim igo. Em save slip long wanpla bet tasol mi save slip long graun olsem na em save wari long mi, nogut ren wara bai wasim mi. Taim ren kam em save holim ambrela na mi wokim paia long kukim kaikai. Mi trabel mama ya, bikman lukim yu na salim yu I kam long harim stori blong mi. 

Susan Magoi – Morata 2, NCD. 

 
Author: 
Frieda Kana