Stopim ol plastik beg

Minista bilong Envairomen Konsevesen na Klaimet Senis i tokaut olsem las taim bilong wokim na yusim ol plastik beg em Novemba 2019.

Minista Geoffrey Kama i mekim dispela toktok long taim bilong ol i sainim wanpela MOU bilong lukautim na banisim ol mangro.

Bipo gavman, aninit long Praim Minista Peter O’Neill, i bin pasim wanpla bil long stopim ol kampani long wokim ol plastik beg na salim insait long kantri.  

Tasol i kam inap nau, liklik lain provinsal gavman tasol na ol bisnis haus i wok long bihainim dispela lo. Tasol Marape-Steven gavman bai strongim yet dispela lo bilong stopim plastik olgeta long kantri.  

Minista Kama i strongim dispela toktok long taim em i bin stap long sainim MoU bilong Bootless Bay Mangrove Protection projek long Mirigeda ausait long Pot Mosbi long Fraide 9 Ogas.   

Kama i tok: “Lo em pastaim minista bilong ECCC, Sir John Pundari, i bin kamapim na palamen i bin givim tok orait long en. Tasol mipla i no bihinaim gut dispela lo. Nau mipla bai mekim wok na pinisim stret olgeta plastik long mun Novemba.

“Em bai nogat plastik olgeta. Mipla bai mas lukluk long ol narapela rot bilong yusim ol kain beg we inap long sting long graun olsem ol pepa pasol na bilum. 

“Yumi bai yusim ol dispela long go long ol stua. Ol bikpela stua olsem Brian Bell i stat pinis long yusim ol pepa pasol.

“Ating ol i wokim tu long Alotau na Namatanai tu. Olsem na olgeta pipel i mas stop. Novemba bai stop olgeta.

“Na sapos yumi tok nogat plastik beg, yumi mas tokim ol lain husat i save salim plastik na ol lain husat i save wokim plastik beg tu.

“Olsem mi tok pastaim pinis ya, i gat 33 kampani tasol i wok long salim ol plastik beg na tripla kampani i save wokim ol plastik. Bai yumi mas givim ol toksave long stop long salim,” Minista i tok.

Author: 
Frieda Kana