Klinpela wara saplai bilong Laloki

Inap long twenti krismas long Laloki haus sik i no gat gutpela wara saplai, tasol klostu taim nau bai ol i kisim gutpela na klinpela wara bilong stap olgeta taim.

Aste i bin gat wanpela brukim graun seremoni long Laloki haus sik long kirapim wara saplai bilong haus sik, bihain long ol i bin pasim inap wanpela mun.

Long 10 Epril Laloki haus sik i bin pas taim ol wokman na wokmeri i stopim wok bikos i no gat gutpela klinpela wara long lukautim sikman na ol wokman tu. Dispela hevi i bin stap inap 19 yia olgeta.

Dispela em bikos ol lain i stap long ol setelmen klostu i wok long brukim na stilim wara long paip na haus sik i wok long kisim wara long ol hul wara klostu long banis bilong haus sik.

Taim ol i bin pasim dispela haus sik ol i salim ol 200 sikman na meri i go bek long ol ples bilong ol bikos ol i pret long bikpela sik bai kamap long doti wara.

Hevi bilong pasim haus sik i kamap long nius olsem na gavman i harim na mekim samting.

Aste Trinde ol i bin wokim brukim graun seremoni long Laloki Haus sik. Dispela i mekim ol wokman na meri i amamas na putim smail long pes bilong ol.

Eda Ranu bai wokim dispela projek inap long sikispela mun.

Nau olsem projek i stat pinis, haus sik bai kisim bek ol sikman na meri na ol bai askim Eda Ranu long painim wanpela rot long kisim wara long sotpela taim.

Tags: 
Author: 
Cedric Patjole